0

Vår Dataskyddspolicy


Vilken information vi samlar in
MaltMagnus AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, skapar ett konto i vår webshop eller kontaktar oss.

Information som du ger till oss
Person- och kontaktinformation
Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress

Betalningsinformation
Fakturainformation, bankkontonummer

Geografisk information
Leveransadress

Information som vi kan komma att samla in om dig när du använder våra e-tjänster
Information om varor
Detaljer angående de varor du har köpt

Finansiell information
Godkända krediter via vår ekonomiska samarbetspartner

Enhetsinformation
IP-adress

Intresseavvägning
Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande
Förhindra missbruk av en tjänst
Spara påbörjad orderläggning/kundkorg
Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för
Administrera ditt kundkonto
Skicka ut nyhetsbrev
Cookies

Vilka vi delar din information med
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt våra avtal med dig så kan vi komma att överföra, eller dela din information med utvalda tredje parter som vi har samarbete med.
Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
MaltMagnus AB kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.
Betal- och kreditbolag
För att hantera dina betalningar kommer dina uppgifter överföras till vår finansiella partner. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via vår finansiella partner så kommer dina personuppgifter överföras till vår finansiella partner. Vår partner kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp samt vid ansökan om krediter.
Fraktbolag
För att kunna leverera varor och utföra vår del av avtalet med dig så delas nödvändig information med berört fraktbolag för att leverans ska kunna ske.
Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Säkerhet
MaltMagnus AB strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter samt upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används till något annat än vad de är sparade för.
Endast MaltMagnus AB:s personal samt våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter

Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer MaltMagnus AB vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav enligt bokföringslagen, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi genomför regelbundna gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre behövs.Vad gör vi med din information (skapa rutor till detta)
Ändamål
Behandlingar som utförs
Personuppgifter
Genomföra ditt köp av varor och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder
Leverera köpta produkter inklusive avisering

Identifiera dig och kontrollera din ålder

Hantera betalning och då analysera vilka betallösningar som ska erbjudas vilket innefattar kontroll mot dina betalnings-inställningar och godkännande från kreditgivningsbolag

Hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpt produkt

Namn och kontaktuppgifter

Personnummer

Betalningsinformation

Orderuppgifter


Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet

Lagringsperiod: 3 år i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.Ändamål
Behandlingar som utförs
Personuppgifter
Ge dig kundsupport genom kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande

Kommunicera och besvara frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler ink sociala medier

Identifiering

Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden


Namn och kontaktuppgifter

Din korrespondens

Betalningsinformation

Orderuppgifter


Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet vid frågor rörande köpet i övriga fall berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 3 år i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. För övriga ärenden 1 år.
Ändamål
Behandlingar som utförs
Personuppgifter
Marknadsföra produkter

Skicka nyhetsbrev via elektroniska kanaler
Namn och kontaktuppgifterLaglig grund: Samtycke

Lagringsperiod: Till dess att ditt kundkonto avslutas vilket kan ske manuellt eller automatiskt vid inaktivitet under en period av 1 år.
Ändamål
Behandlingar som utförs
Personuppgifter
För att fullgöra rättsliga förpliktelser så som bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.
Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar samt myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse bokföring, krav avseende produktansvar och produktsäkerhet.
Namn och kontaktuppgifter

Personnummer

Orderuppgifter

Korrespondens med dig


Laglig grund: Rättslig skyldighet

Lagringsperiod: Beroende på behandling som längst 7 år.
Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data
Du har rätt att begära ut en kopia av de uppgifter vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi kommer att ge dig ett svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade. Det finns vissa legala skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som gör att vi kanske inte kan radera alla delar av din data. I dessa fall så kommer vi endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att spara.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit MaltMagnus AB.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är MaltMagnus AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556876-6801 och har sitt säte i Kumla.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@maltmagnus.se eller ringa MaltMagnus AB:s kundservice +46 (0)19 18 97 90.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att MaltMagnus AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52


Uppdateringar
MaltMagnus AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-18