x

#{title}

#{text}

x

#{title}

#{text}
x

#{title}

#{text}
x

#{title}

#{text}

Vår Dataskyddspolicy

Vilken information vi samlar in
MaltMagnus AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, skapar ett konto i vår webshop eller kontaktar oss.
 
Information som du ger till oss
Person- och kontaktinformation Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress
 
Betalningsinformation Fakturainformation, bankkontonummer
 
Geografisk information Leveransadress
 
Information som vi kan komma att samla in om dig när du använder våra e-tjänster
Information om varor       Detaljer angående de varor du har köpt
 
Finansiell information       Godkända krediter via vår ekonomiska samarbetspartner
 
Enhetsinformation       IP-adress
 
Intresseavvägning
 
Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för
 

Vilka vi delar din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt våra avtal med dig så kan vi komma att överföra, eller dela din information med utvalda tredje parter som vi har samarbete med.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
MaltMagnus AB kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

Betal- och kreditbolag
För att hantera dina betalningar kommer dina uppgifter överföras till vår finansiella partner. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via vår finansiella partner så kommer dina personuppgifter överföras till vår finansiella partner. Vår partner kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp samt vid ansökan om krediter.

Fraktbolag
För att kunna leverera varor och utföra vår del av avtalet med dig så delas nödvändig information med berört fraktbolag för att leverans ska kunna ske.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Säkerhet

MaltMagnus AB strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter samt upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används till något annat än vad de är sparade för.
Endast MaltMagnus AB:s personal samt våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter
 
Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer MaltMagnus AB vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 
Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav enligt bokföringslagen, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi genomför regelbundna gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre behövs.
 
 

 
Vad gör vi med din information

Ändamål Behandlingar som utförs Personuppgifter
Genomföra ditt köp av varor och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder Leverera köpta produkter inklusive avisering
 
Identifiera dig och kontrollera din ålder
 
Hantera betalning och då analysera vilka betallösningar som ska erbjudas vilket innefattar kontroll mot dina betalnings-inställningar och godkännande från kreditgivningsbolag
 
Hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpt produkt

 
Namn och kontaktuppgifter
 
Personnummer
 
Betalningsinformation
 
Orderuppgifter
 

 
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet
 
Lagringsperiod: 3 år i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
 
 

 
Ändamål Behandlingar som utförs Personuppgifter
Ge dig kundsupport genom kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande
 
Kommunicera och besvara frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler ink sociala medier
 
Identifiering
 
Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden
 

 
Namn och kontaktuppgifter
 
Din korrespondens
 
Betalningsinformation
 
Orderuppgifter
 

 
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet vid frågor rörande köpet i övriga fall berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
 
Lagringsperiod: 3 år i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. För övriga ärenden 1 år.
 

 
 
Ändamål Behandlingar som utförs Personuppgifter
Marknadsföra produkter
 
Skicka nyhetsbrev via elektroniska kanaler Namn och kontaktuppgifter
 
 

 
Laglig grund: Samtycke
 
Lagringsperiod: Till dess att ditt kundkonto avslutas vilket kan ske manuellt eller automatiskt vid inaktivitet under en period av 1 år.
 

 

 
Ändamål Behandlingar som utförs Personuppgifter
För att fullgöra rättsliga förpliktelser så som bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande. Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar samt myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse bokföring, krav avseende produktansvar och produktsäkerhet. Namn och kontaktuppgifter
 
Personnummer
 
Orderuppgifter
 
Korrespondens med dig
 

 
Laglig grund: Rättslig skyldighet
 
Lagringsperiod: Beroende på behandling som längst 7 år.
 

 

 

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du har rätt att begära ut en kopia av de uppgifter vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi kommer att ge dig ett svar inom 30 dagar.
 
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.
 
Rätt att bli raderad
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade. Det finns vissa legala skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som gör att vi kanske inte kan radera alla delar av din data. I dessa fall så kommer vi endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att spara.
 
Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning. 
 
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke.
 
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit MaltMagnus AB.
 
Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är MaltMagnus AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556876-6801 och har sitt säte i Kumla.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på
info@maltmagnus.se eller ringa MaltMagnus AB:s kundservice +46 (0)19 18 97 90.


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att MaltMagnus AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post:
datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Uppdateringar
MaltMagnus AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-18